Obojživelníci


rosnička zelená

silně ohrožený

Hyla arborea

skokan skřehotavý – kriticky ohrožený

Pelophylax ridibundus

skokan štíhlý – silně ohrožený

Rana dalmatina

čolek obecný – silně ohrožený

Lissotriton vulgaris

ropucha obecná –

Bufo bufo