OCHRANA BIODIVERZITY: Monitoring lokality Údolí Pálečského potoka


Projekt s podporou Českého svazu ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“

Metamorfovaná rosnička zelená, vegetace parožnatek (foto J. Karbus)

Herpetologický a ornitologický průzkum lokality

Projekt průzkumu obojživelníků, plazů a avifauny na lokalitě Údolí Pálečského potoka byl prováděn v období duben – září 2020. Lokalita byla několikrát navštívena již v sezóně 2018 a 2019. Tehdy byla zjišťována základní biota lokality, protože doposud nebyl v Údolí Pálečského potoka prováděn žádný podrobný průzkum. Výstupem z tohoto průzkumu je ucelený přehled o zdejších druzích obojživelníků, plazů a ptáků.

Průzkum byl pokaždé prováděn na všech vodních plochách na lokalitě, ale i na předem vytipovaných vhodných terestrických plochách řešeného území. Voda v tůních je ve srovnání s jinými lokalitami až nebývale čistá, tudíž byla vizuální kontrola dobře proveditelná i ve větších hloubkách tůní. Během průzkumu byly zaznamenáváni adultní, subadultní a juvenilní jedinci obojživelníků a plazů. Rovněž byly vyhledávány snůšky a larvy obojživelníků.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 8 druhů obojživelníků a 3 druhy plazů. Populace nejsou příliš početné, což je pravděpodobně dáno tím, že se jedná o „novou“ lokalitu. Lze tedy konstatovat, že vytvoření tůní na lokalitě bylo zvoleno velmi vhodně. Vodní plochy bez rybí obsádky budou do budoucna zásadní pro přežití některých druhů. Zejména čolek velký a ropucha zelená jsou „vlajkovými“ druhy lokality.

Během monitoringu bylo na lokalitě zjištěno 53 druhů ptáků. Jde jak o běžné druhy ptáků, tak i o vzácnější druhy zasluhující si pozornost. Lokalita a její okolí hostí širokou škálu biotopů (vodní plochy, rákosiny, lužní porosty, pole, sečené louky, les), takže koncentrace ptáků je zde relativně vysoká – v porovnání s okolní zemědělskou krajinou.

Významný je především výskyt bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Druh byl na lokalitě pozorován opakovaně v hnízdní době. Pohyboval se nejčastěji na obnažených místech u největší tůně a v okolí hromady s kmeny a uloženou zeminou.

Pozornost si zaslouží i přítomnost orla mořského (Haliaeetus albicilla) Na lokalitě byl zastižen opakovaně v roce 2019 i 2020. Téměř vždy byla zastižena nebývale početná hejna jiřičky obecné (Delichon urbicum), čítající stovky exemplářů, lovící hmyz v okolí tůní.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) se v okolí tůní pohybuje pravidelně.

Na lokalitě je několik doupných stromů, které slouží jako vhodné hnízdiště pro oba výše zmiňované druhy strakapoudů, ale i pro jiné druhy hnízdící v dutinách. Lze konstatovat, že lokalita Údolí Pálečského potoka je z hlediska avifauny lokálně významné území v okolní silně zemědělsky využívané krajině.

Druhy potvrzené v rámci monitoringu na lokalitě:

Tab. č. 1 obojživelníci a plazi

DRUH                            LAT.  NÁZEVOHROŽENÍOCHRANAPOČETNOST  
čolek obecnýLissotriton vulgarisVUSOadultní jedinci do 10 ex., larvy v počtu 4 kusy
čolek velký  Triturus cristatusENSO1 F a 2 M – ve vodním sloupci v největší tůni
ropucha obecnáBufo bufoVUOAdultní jedinci do 10 ex., několik snůšek – max. 6., několik desítek pulců.
ropucha zelenáBufotes viridisENSOMin. 6 volajících M, 2 páry v amplexu, nižší stovky pulců
skokan hnědýRana temporariaVU Adultní jedinci do 20 ex., 8 snůšek – převážně v malé tůni
skokan štíhlýRana dalmatinaNTSO1 F, min. 3 snůšky
skokan skřehotavýPelophylax ridibundusNTKOAdultní jedinci do 10 ex. Vyšší počet v návesním rybníčku nedaleko zájmové lokality.
rosnička zelenáHyla arboreaNTSO2 vokalizující M
ještěrka obecnáLacerta agilisNTSONěkolik dospělých jedinců, 1 juv. Těžiště výskytu na lokalitě jsou hromady s kmeny, uložené při budování tůní.
slepýš křehkýAnguis fragilisLCSO1 dospělý jedinec pod dřevem na břehu tůně.
užovka obojkováNatrix natrixLCOMin. 1 ex.

Tab. č. 2 avifauna

DRUHLATINSKÝ NÁZEVOCHRANAPOZNÁMKA
stehlík obecnýCarduelis carduelis  
strnad obecnýEmberiza citrinella  
čížek lesníSpinus spinus  
kos černýTurdus merula  
drozd zpěvnýTurdus philomelos  
budníček menšíPhylloscopus collybita  
pěnice černohlaváSylvia atricapilla  
pěnice hnědokřídláSylvia communis  
vrabec polníPasser montanus  
krutihlav obecnýJynx torquillaSO2 zpívající M
dlask tlustozobýCoccothraustes coccothraustes  
vlaštovka obecnáHirundo rusticaOHojně zalétává za potravou
jiřička obecnáDelichon urbicum Stovky jedinců zalétávají na lokalitu za potravou.
rorýs obecnýApus apusOJednotlivci zalétají za potravou
poštolka obecnáFalco tinnunculusO1 pár
káně lesníButeo buteo 1 pár hnízdící v lese nedaleko lokality
jestřáb lesníAccipiter gentilisO1 F – lov
orel mořskýHaliaeetus albicillaKO 
moták pochopCircus aeruginosusOHnízdí v rákosině za rybníkem.
sojka obecnáGarrulus glandarius  
straka obecnáPica pica  
sýkora modřinkaCyanistes caeruleus  
sýkora koňadraParus major  
sýkora babkaPoecile palustris  
strnad rákosníEmberiza schoeniclus  
slavík obecnýLuscinia megarhynchosO1 zpívající M
rákosník zpěvnýAcrocephalus palustris  
rákosník obecnýAcrocephalus scirpaceus  
brhlík lesníSitta europea  
holub hřivnáčColumba palumbus  
hrdlička divokáStreptopelia turtur  
bažant obecnýPhasianus colchicus  
strakapoud malý Dryobates minor Hnízdí na hranicích zájmového území
strakapoud velkýDendrocopos major  
kulík říčníCharadrius dubius Opakovaně pozorován sběr potravy v okolí tůní. Min. 2 ex.
kukačka obecnáCuculus canorus  
chřástal vodníRallus aquaticusSO2 volající M
husa velkáAnser anser Opakované pozorování na „pláži“ u největší tůně. 6 – 8 ex.
kachna divokáAnas platyrhynchos  
ledňáček říčníAlcedo atthisSOmin. 2 ex.
bělořit šedýOenanthe oenantheSOmin. 1 ex. Opakovaně pozorován na obnažených místech bez vegetace
střízlík obecnýTroglodytes troglodytes  
konipas bílýMotacilla alba  
konipas horskýMotacilla cinerea  
lyska černáFulica atra 1 pár
skřivan polníAlauda arvensis  
pěnkava obecnáFringilla coelebs  
špaček obecnýSturnus vulgaris  
volavka popelaváArdea cinerea  
žluva hajníOriolus oriolusSO1 M – zpěv
žluna zelenáPicus viridis