PODPORA BIODIVERZITY MOKŘADNÍCH LOKALIT PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

Projekt zaměřený na obnovní managementové aktivity s cílem úpravy suchozemských biotopů, jejichž výsledkem bude bezpečnější migrace v rámci lokality, zajištění vhodných míst k zimování a zvýšení potravní nabídky pro obojživelníky.

Očekávané efekty prováděných opatření:

  • Lepší prostupnost krajiny pro cílové druhy – vytvoření migračních koridorů
  • podpora ohrožených druhů pravidelnou péčí o travní porost
  • údržba suchozemských biotopů (vhodně nastavenou péčí) jako podpora chráněných druhů, které se na lokalitě vyskytují – podpora biodiverzity v intenzivně obdělávané zemědělské krajině.
  • potlačení expanzivních druhů rostlin na spolkových pozemcích (primárně rákos)
  • eliminace invazních druhů rostlin – zejména zdejší populace křídlatky japonské.

Zrealizované aktivity

Odkazy:

www.sfzp.cz/norskefondy

www.norskefondy.cz 

www.eeagrants.org