MONITORING LOKALITY ÚDOLÍ PÁLEČSKÉHO POTOKA 2020

Zdroj financování: ČSOP

Rok realizace: 2020

Anotace: Projekt s podporou Českého svazu ochránců přírody v rámci programu Ochrana biodiverzity

Herpetologický a ornitologický průzkum lokality

Projekt průzkumu obojživelníků, plazů a avifauny na lokalitě Údolí Pálečského potoka byl prováděn v období duben – září 2020. Lokalita byla několikrát navštívena již v sezóně 2018 a 2019. Tehdy byla zjišťována základní biota lokality, protože doposud nebyl v Údolí Pálečského potoka prováděn žádný podrobný průzkum. Výstupem z tohoto průzkumu je ucelený přehled o zdejších druzích obojživelníků, plazů a ptáků.


Průzkum byl pokaždé prováděn na všech vodních plochách na lokalitě, ale i na předem vytipovaných vhodných terestrických plochách řešeného území. Voda v tůních je ve srovnání s jinými lokalitami až nebývale čistá, tudíž byla vizuální kontrola dobře proveditelná i ve větších hloubkách tůní. Během průzkumu byly zaznamenáváni adultní, subadultní a juvenilní jedinci obojživelníků a plazů. Rovněž byly vyhledávány snůšky a larvy obojživelníků.


Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 8 druhů obojživelníků a 3 druhy plazů. Populace nejsou příliš početné, což je pravděpodobně dáno tím, že se jedná o „novou“ lokalitu. Lze tedy konstatovat, že vytvoření tůní na lokalitě bylo zvoleno velmi vhodně. Vodní plochy bez rybí obsádky budou do budoucna zásadní pro přežití některých druhů. Zejména čolek velký a ropucha zelená jsou „vlajkovými“ druhy lokality.


Během monitoringu bylo na lokalitě zjištěno 53 druhů ptáků. Jde jak o běžné druhy ptáků, tak i o vzácnější druhy zasluhující si pozornost. Lokalita a její okolí hostí širokou škálu biotopů (vodní plochy, rákosiny, lužní porosty, pole, sečené louky, les), takže koncentrace ptáků je zde relativně vysoká – v porovnání s okolní zemědělskou krajinou.


Významný je především výskyt bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Druh byl na lokalitě pozorován opakovaně v hnízdní době. Pohyboval se nejčastěji na obnažených místech u největší tůně a v okolí hromady s kmeny a uloženou zeminou.


Pozornost si zaslouží i přítomnost orla mořského (Haliaeetus albicilla) Na lokalitě byl zastižen opakovaně v roce 2019 i 2020. Téměř vždy byla zastižena nebývale početná hejna jiřičky obecné (Delichon urbicum), čítající stovky exemplářů, lovící hmyz v okolí tůní. Ledňáček říční (Alcedo atthis) se v okolí tůní pohybuje pravidelně.


Na lokalitě je několik doupných stromů, které slouží jako vhodné hnízdiště pro oba výše zmiňované druhy strakapoudů, ale i pro jiné druhy hnízdící v dutinách. Lze konstatovat, že lokalita Údolí Pálečského potoka je z hlediska avifauny lokálně významné území v okolní silně zemědělsky využívané krajině.