OBOJŽIVELNÍCI

Obojživelníci jsou ve střední Evropě dlouhodobě pokládáni za jednu z nejohroženějších skupin obratlovců. Z celkového počtu 21 taxonů vyskytujících se na území ČR bylo na dotčené lokalitě identifikováno osm druhových zástupců:

 • čolek obecný (Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758)
 • čolek velký (Triturus cristatus Laurenti, 1768)
 • ropucha obecná (Bufo bufo Linnaeus, 1758)
 • ropucha zelená (Bufotes viridis Laurenti, 1768)
 • rosnička zelená (Hyla arborea Linnaeus, 1758)
 • skokan hnědý (Rana temporaria Linnaeus, 1758)
 • skokan štíhlý (Rana dalmatina Fitzinger, 1839)
 • skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771)

PLAZI

Na území ČR se vyskytuje celkem 12 původních taxonů plazů, přičemž minimálně polovině z nich hrozí vyhubení. Z celkového počtu taxonů vyskytujících se na území ČR byli na dotčené lokalitě identifikováni tři druhoví zástupci:

 • ještěrka obecná (Lacerta agilis Linnaeus, 1758)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis Linnaeus, 1758)
 • užovka obojková (Natrix natrix Linnaeus, 1758)

 

PTÁCI

Dotčené území je tvořeno širokou škálou nejrůznějších biotopů. V porovnání s okolní silně zemědělsky využívanou krajinou se jedná o lokálně významné území poskytující variabilní niky širokému rodovému a druhovému spektru ptáků. Jedná se jak o zástupce nedotčené, tak i o skupiny ohrožené zasluhující si pozornost. V rámci monitorovací studie bylo na území studované lokality identifikováno 53 taxonů ptáků, které dotčené území využívají k získávání zdrojů potravy a k nidaci.

DALŠÍ OHROŽENÉ DRUHY

Na území dané lokality byly identifikováni další ohrožení zástupci (Vyhláška MŽP 395/1992 Sb). Jedná se následující čtyři druhy:

 • mravenec lesní (Formica rufa Linnaeus, 1761)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon Linnaeus, 1758)
 • křeček polní (Cricetus cricetus Linnaeus, 1758)
 • zajíc polní (Lepus europaeus Pallas, 1778)