VYTVOŘENÍ TERÉNNÍHO PROGRAMU EVVO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ V OKRESE KLADNO

Zdroj financování: MŽP

Rok realizace: 2022

Registrační číslo: Z150602000007

Projekt pod výše uvedeným názvem byl dne 8. dubna 2022 schválen MŽP rozhodnutím č. 17/32/22 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022. Stal se tak jedním z více než 30 podpořených projektů z celkového počtu téměř 130 podaných žádostí. 

Jednoletý pilotní projekt v rámci Podprogramu A: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO): Inovativní venkovní programy EVVO realizují společně a nerozdílně Gymnázium Václava Beneše Třebízského, fakultní škola Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty a zapsaný spolek Pálečský statek, akreditovaný pozemkový spolek. 

Výstupem projektu bude vytvoření inovativního komplexního vzdělávacího programu, který bude plně aplikovatelný na práci v terénu s cílem maximálně akcentovat jeho univerzalitu použití napříč nejrůznějšími biotopy vyskytující se v rámci ČR, a to tak, aby cílová skupina byla formou praktických ukázek seznamována se současným stavem přírodního prostředí. 

Dalším výstupem projektu bude metodika, která bude sloužit jako manuál žákům 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií k jejich vědeckému bádání.