2. ETAPA: VÝSTAVBA MOKŘADNÍCH TŮNÍ V OBCI PÁLEČ

Zdroj financování: OPŽP

Rok realizace: 2020

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013491

Povinná publicita

V rámci druhé etapy přibyly v nivě Pálečského potoka dvě tůně s celkovou plochou vodní hladiny přes dva tisíce m2 a akumulačním objemem vody přes dva tisíce m3 vody. Projekt byl stavebně ukončen v květnu 2021, během následujících dvou měsíců voda nastoupla na maxima, které jsou schopna tůně akumulovat. A protože voda v tůních po nastoupání i přetéká, zcela jistě akumulují vody mnohem více, než byl původní propočet projektanta, počítajícího s výrazným poklesem hladiny v období sucha. Mokřadní tůně, zemní, hloubené, bez přítoku, napájené z místních pramenů a dešťovou vodou, (průsakové, nebeské) jsou bez technických prvků. Budou udržovány bez rybí obsádky jako biotop vodních živočichů, zejména obojživelníků. V rámci výstavby bylo vytěženo více než 3000 kubíků zeminy, prostor tůní byl vyhlouben s pozvolnými břehy a četnými mělčinami pro rozvoj litorálního pásma. Sklony svahů jsou 1:2 až 1:7, přičemž jeden úsek břehu byl proveden v kolmém výkopu, jako příprava biotopu na hnízdění ledňáčka.