348357706_1310101246582304_455291020892109565_n

Oznámení o zahájení projektu

Projekt s názvem “ EVVO projektové učení pro malotřídky inspirováno STEMbyl dne 24. dubna schválen zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 029-24/2023/ZK. Stal se tak jedním z více než 25 podpořených projektů v rámci „Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“. 

Jednoletý pilotní projekt v rámci tematického zadání A – Osvětová činnost, oblast podpory 1: ekologické výukové programy, přednášky, semináře, výstavy, naučné a osvětové materiály realizují společně a nerozdílně ZŠ Vraný a zapsaný spolek Pálečský statek, akreditovaný pozemkový spolek.

Výstupem projektu bude EVVO vzdělávací program univerzálně použitelný pro projektové učení v malotřídkách aplikující inovativní vzdělávací postupy inspirované STEM. Program bude využitelný také pro volnočasové aktivity školy (školní družina a kroužky). Cílem je, aby projektové učení vycházející z potřeb malotřídních ZŠ formou praktických ukázek, experimentů a bádání seznamovalo žáky se současným stavem životního prostředí, připravovalo je na očekávané transformace v rámci změny klimatu a současně je inspirovalo k zájmu o vybrané učební předměty.

Součástí výstupu budou také pracovní listy, praktické a metodické pomůcky i metodické nástroje (jak pracovat s žáky i pomůckami) pro výuku v terénu propojující EVVO a vybrané předměty na základě konceptu STEM.

V Pálči 15. května 2023.

Sdílej