EVVO PROJEKTOVÉ UČENÍ PRO MALOTŘÍDKY INSPIROVÁNO STEM

Zdroj financování: Středočeský kraj

Rok realizace: 2023/2024

Registrační číslo: EVO/OSČ/050801/2023

Projekt pod výše uvedeným názvem byl dne 24. dubna schválen zastupitelstvem Středočeského kraje
usnesením č. 029-24/2023/ZK. Stal se tak jedním z více než 25 podpořených projektů v rámci
„Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu“.

Jednoletý pilotní projekt v rámci tematického zadání A – Osvětová činnost, oblast podpory 1:
ekologické výukové programy, přednášky, semináře, výstavy, naučné a osvětové materiály realizují
společně a nerozdílně ZŠ Vraný a zapsaný spolek Pálečský statek, akreditovaný pozemkový spolek.

Výstupem projektu se stal EVVO program univerzálně použitelný pro projektové učení v malotřídkách
aplikující inovativní vzdělávací postupy inspirované STEM. Program je využitelný také pro
volnočasové aktivity školy (školní družina a kroužky). Cílem je, aby projektové učení vycházející
z potřeb malotřídních ZŠ formou praktických ukázek, experimentů a bádání seznamovalo žáky se
současným stavem životního prostředí, připravovalo je na očekávané transformace v rámci změny
klimatu a současně je inspirovalo k zájmu o vybrané učební předměty.

Součástí výstupu jsou i pracovní listy, praktické a metodické pomůcky i metodické nástroje (jak
pracovat s žáky i pomůckami) pro výuku v terénu propojující EVVO a vybrané předměty na základě
konceptu STEM.