pODPORA BIODIVERZITY MOKŘADNÍCH LOKALIT PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

Zdroj financování: Výzva SGS-1 Rondane – Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování životního prostředí v ekosystémech

Rok realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Anotace: Projekt zaměřený na obnovní managementové aktivity s cílem úpravy suchozemských biotopů, jejichž výsledkem bude bezpečnější migrace v rámci lokality, zajištění vhodných míst k zimování a zvýšení potravní nabídky pro obojživelníky

Očekávané efekty prováděných opatření:

  • lepší prostupnost krajiny pro cílové druhy – vytvoření migračních koridorů
  • podpora ohrožených druhů pravidelnou péčí o travní porost
  • údržba suchozemských biotopů (vhodně nastavenou péčí) jako podpora chráněných druhů, které se na lokalitě vyskytují – podpora biodiverzity v intenzivně obdělávané zemědělské krajině
  • potlačení expanzivních druhů rostlin na spolkových pozemcích (primárně rákos)
  • eliminace invazních druhů rostlin – zejména zdejší populace křídlatky japonské