palec7

1. setkání: biotopy louka a sad

Studenti sekundy Gymnázia Václava Beneše Třebízského, fakultní školy Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty se zúčastnili 8. června prvního setkání v rámci pilotního ověření nově vznikajícího terénního vzdělávacího programu. 23 studentů, 2 učitelé, 2 zástupci spolku Pálečský statek a 2 odborní garanti projektu se setkali ve středu ráno v údolnici Pálečského potoka, kde budou všechna setkání probíhat.

Studenti sekundy Gymnázia Václava Beneše Třebízského, fakultní školy Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty se zúčastnili 8. června prvního setkání v rámci pilotního ověření nově vznikajícího terénního vzdělávacího programu. 23 studentů, 2 učitelé, 2 zástupci spolku Pálečský statek a 2 odborní garanti projektu se setkali ve středu ráno v údolnici Pálečského potoka, kde budou všechna setkání probíhat.

Přes 4 hodiny trvající program byl naplněn přednáškami a praktickými cvičeními dle připravených témat – biodiverzita, trvale udržitelná péče o krajinu, biotopy louka a sad. Všichni zúčastnění se pohybovali po předem naplánované trase, na které byli připraveny čtyři tematické zastávky. Již první setkání ukázalo zájem a nadšení ze strany studentů, pro organizátory byla důležitá zpětná vazba od studentů, kteří se aktivně zapojovali do přednášek. V případě některých témat se překvapivě ukázala nedostatečná informovanost studentů, celkově však prokázali velký přehled i znalosti. Největší úspěch u nich pak sklidila praktická cvičení, doplněná pracovními listy. Všichni se také shodli, že se již velmi těší na další setkání, které se uskuteční ještě před ukončením školního roku.

Oznámení a zahájení projektu 2. 5. 2022: Vytvoření terénního EVVO vzdělávacího programu pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v okrese Kladno.

Projekt pod výše uvedeným názvem byl dne 8. dubna schválen MŽP rozhodnutím č. 17/32/22 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022. Stal se tak jedním z více než 30 podpořených projektů z celkového počtu téměř 130 podaných žádostí.

Jednoletý pilotní projekt v rámci Podprogramu A: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVOo: Inovativní venkovní programy EVVO realizují společně a nerozdílně Gymnázium Václava Beneše Třebízského, fakultní škola Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty a zapsaný spolek Pálečský statek, akreditovaný pozemkový spolek.

Výstupem projektu bude vytvoření inovativního komplexního vzdělávacího programu, který bude plně aplikovatelný na práci v terénu s cílem maximálně akcentovat jeho univerzalitu použití napříč nejrůznějšími biotopy vyskytující se v rámci ČR, a to tak, aby cílová skupina byla formou praktických ukázek seznamována se současným stavem přírodního prostředí.

Dalším výstupem projektu bude metodika, která bude sloužit jako manuál žákům 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií k jejich vědeckému bádání.

Sdílej